1. សំនួរមួយម៉ោង
2. តើអ្វីជារបស់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្